One sweet dream in the garden
-the present & the past

游园今梦

A theatre work with Kunqu opera, in an Chinese traditional garden 'Qian Wang Temple'.
APR 26th, 2013 Hang Zhou
50 mins

link

The 5 mins extract on YouTUBE

Planner and Producer
Wang Yinjie, Xiao Ke, Zi Han, Hu Dongmei, Chen Yan

Choreographer
Xiao Ke

Visual Design
Zi Han

Costume Design
Hu Dongmei

Poem
Pan Wei, Wang Yinjie

Performers:
Du Li Niang: Yang Kun, Xiao Ke
Male Monologue: Zhang Zheng
Chun Xiang: Jiang Li
Painter: Zhu Jingyi

Muscians:
Chinese flute: Ma Feiyun
Drum: Huo Ruitao
Double base: Brain Hurley
Electric music: Zi Han

watch the LIVE video

http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0154.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0177.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0188.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0183.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0189.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0290.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0194.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0262.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0248.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0283.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0268.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0251.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0220.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0302.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0303.jpg
http://xiaokexzihanarchive.com/files/gimgs/45_mg0311.jpg